Bauplast sro. výroba predaj umelohmtných produktov
 

Podloľková mrieľka

 

Mrieľka sa robí z recyklovaného materiálu,je vysoko pevný a pruľný pritom je veµmi dobre odolný nízkym teplotám. Okrem vhodnosti pre cesty, parkovacie plochy doporučuje sa tieľ na ohrady pre kone. Jednak chráni kopytá koní, ani nedovolí premoknutie podloľky.

Rozmery: 50x50x6 cm   hmotnost: 6 kg/m2
Za»azitelnos» je viac ako 100 ton / m2
 

Stav povrchu pred prestavbou

Odstranenie povrchu do hµbky 20cm

Vyrovnanie a zhutnenie povrchu

Zasypanie povrchu strkom

zhutnenie a hladenie povrchu

Zasypanie a hladenie eąte jemnejąim ątrkom

začiatok pokládania

 

pokládanie mrieľok

 

vzájomné polohovanie …

vzájomné spojenie

zakrytie pieskom

hotový výbeh.

Copyright © 2009. Szabó János